Publikacje

Działalność naukowa i dydaktyczna

Przygodę z dydaktyką i badaniami naukowymi  rozpoczęłam w Katedrze Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przez wiele lat pracowałam jako asystent, a po obronie pracy doktorskiej dotyczącej rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako adiunkt. Od początku kariery do chwili obecnej prowadziłam zajęcia ze studentami medycyny, a później fizjoterapii. Jestem promotorem lub recenzentem kilkunastu prac licencjackich i magisterskich, autorem  20 prac naukowych, 2 rozdziałów w podręczniku do rehabilitacji medycznej oraz licznych wystąpień i plakatów na kongresach medycznych  z zakresu rehabilitacji neurologicznej,  ortopedycznej i dziecięcej. Wraz z radiologami Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie jesteśmy prekursorami wykorzystania w medycynie nieinwazyjnego badania ultrasonograficznego do oceny dojrzałości kostnej u dzieci tzw. Ultrasonograficznego Testu Rissera. W  znaczniej mierze przyczyniło się to do ograniczenia poddawania leczonych w naszym szpitalu dzieci promieniowaniu rentgenowskiemu podczas zdjęć RTG.

 

Przedstawiam Państwu publikacje, których jestem autorem lub współautorem:
Video z ustnej prezentacji pt. „Przydatność Ultrasonograficznego Testu Rissera   do     monitorowania dojrzałości kostnej u dzieci ze schorzeniami kręgosłupa

 

 

 

 1. Rzepecka-Wejs, A. Deja, J.Kepczyńska, A. Adamczak-Buziak. The Ultrasonographic Risser Sign- a new noninvasive tool in diagnosis of skeletal maturation of children.
 2. Deja, L Rzepecka-Wejs, J. Kępczyńska, A. Adamczak-Buziak. The usefulness of The Ultrasonographic Risser Sign for monitoring a skeletal maturation among children with the spine diseases.
 3. Deja, D. Nowacka-Pikuła. Trudności w diagnostyce osteoporozy u dzieci. Forum Pediatrii Praktycznej 2015,4,51-55.
 4. Deja, D. Nowacka-Pikuła. Degree of mineralisation of bones in children with idiopathic scoliosis. Do these children show a reduced bone mineral density?. Medical Rehabilitation 2015,19(2),5-9.
 5. Deja, I. Międlar, H Ciecholewska. Korelacja pomiędzy Testem Rissera a dojrzałością płciową wyrażoną w skali Tannera u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną.
 6. Międlar, A.Deja, A. Adamczak-Buziak. Preliminary results of Scheuermann’s hyperkyphosis treatment with brace. Medical Rehabilitation 2014,18(4),23-27.
 7. Permoda, A. Bytner, D. Woźniak, A. Deja, Z. Paneczko, A.Permoda. Leczenie skolioz idiopatycznych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2014,46,14-20.
 8. Falkowska M., Deja A. Porównanie klinicznych i radiologicznych parametrów określających stopień rotacji kręgów u dzieci ze skoliozą idiopatyczną. Rehabilitacja Medyczna , 2012,16,1,9-14.
 9. Manikowska B., Deja A. Korelacje kliniczno-encefalograficzne w mózgowym porażeniu dziecięcym. Postępy w Neonatologii. Tom X, (red. ) J.Szczapa, I.Twardowska. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Poznań 1999.
 10. Jabłońska-Brudło J., Deja A., Bakuła S. Diagnostyka neurofizjologiczna w zespole cieśni nadgarstka- korelacje wyników badań neurofizjologicznych i objawów klinicznych. Łódź VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej 27-29.09.2001.
 11. Deja A., Jabłońska-Brudło J., Biernacka A., Bakuła S. Fizjoterapia w porażeniu Bella. Fizjoterapia, 2002,10,3,90-100.
 12. Deja A., Jabłońska –Brudło J., Bakuła S. Obraz kliniczny zespołu cieśni nadgarstka. Fizjoterapia, 2003,11,1,21-26.
 13. Jabłońska-Brudło J., Deja A., Biernacka A., Wieczorek D., Bakuła S. Diagnostyka neurofizjologiczna-ocena przydatności badania porównawczego dystalnej latencji ruchowej z mięśnia glistowatego II i miedzykostnego. Postępy Rehabilitacji, 2003,17,2,21-38.
 14. Deja A., Wojciechowicz M. Wstępna ocena wyników ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej. Problemy rehabilitacji w chorobach metabolicznych. VIII Sympozjum Naukowe PTR . Gdańsk 29-30.09.2000.
 15. Januszewska A., Deja A. Rola kinezyterapii w połogu. [ W:] Rehabilitacja-podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej. (red. ) Szawłowski K. Akademia Medyczna w Gdańsku. Gdańsk 1998.
 16. Lewandowska K., Radecka G., Deja A. Oddziaływanie muzykoterapeutyczne w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. XXIX Zjazd Naukowy PTPsychologicznegi. Gdańsk 12-15.09.1996.
 17. Deja A., Hansdorfer-Korzon R., Dubaniewicz M. Trudności diagnostyczne z szyjno-barkowym zespołem bólowym-opis przypadków. Postepy Rehabilitacji, 1999, 13,3,,139-145.
 18. Deja A. Czynniki wpływające na poziom rozwoju społecznego w procesie rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Streszczenia VII Sympozjum Naukowego PTR. Współczesne aspekty rehabilitacji wieku rozwojowego. Białystok 21-22.10.1999.
 19. Chojnacka-Szawłowska G., Bakuła S., Lamparska E., Zielińska D., Deja A. , Mierzejewski L. Wczesna interwencja psychiotryczno-psychologiczna w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej i zawału serca. Rehabilitacja Medyczna, 1999,3, numer specjalny.
 20. Szawłowki K., Deja A. Wpływ unieruchomienia na organizm człowieka [W:] Rehabilitacja-podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej.
 21. (red.) Szawłowski K. Akademia Medyczna w Gdańsku. Gdańsk 1998.
 22. Deja A., Szawłowski K. Zapobieganie następstwom unieruchomienia u obłożnie chorych. Postępy Rehabilitacji, 1995,9,2,9-19.